HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Artificiell intelligens: En alternativ typ av intelligens

En definition av intelligens skulle kunna vara att sätta upp och uppnå mål efter eget val.

Artificiell (Artificial)

Ordet ”artificiell” kommer från latinets ”artificialis”, vilket betyder konstgjord eller skapad av mänsklig hand. Inom teknik och vetenskap används det för att beskriva något som inte är naturligt utan skapat av människor.Artificiell Intelligens (AI): Artificiell intelligens (AI) refererar till simulering av mänsklig intelligens i datorer och maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Detta inkluderar saker som lärande, problemlösning, mönsterigenkänning, och beslutsfattande.Exempel på AI:

 • Chatbots som kan föra samtal med människor.
 • Bildigenkänning som används i säkerhetskameror.
 • Självkörande bilar som navigerar och fattar beslut i realtid.

Augmented (Förstärkt)

Ordet ”augmented” betyder förbättrad eller utökad. Inom teknik och specifikt AI, används det ofta för att beskriva system som förbättrar mänskliga förmågor snarare än att ersätta dem.Augmented Reality (AR): Augmented reality (AR) är en teknik som överlagrar digital information (bilder, ljud, andra sensordata) på den verkliga världen, vilket förstärker användarens upplevelse av sin omgivning.Exempel på AR:

 • AR-glasögon som visar navigationsinstruktioner direkt i synfältet.
 • Appar som låter användare se hur möbler skulle passa i deras hem innan de köper dem.
 • Kirurgiska verktyg som visar vitala patientdata i realtid under en operation.

Tillämpning med utbildning som exempel

Artificiell Intelligens i Utbildning:

 • AI kan analysera elevernas prestationer och föreslå personligt anpassade lärovägar.
 • AI-drivna plattformar kan automatisera administrativa uppgifter, vilket frigör tid för lärare att fokusera på undervisning och interaktion med eleverna.

Förstärkt Intelligens i Utbildning:

 • AR kan användas för att skapa interaktiva läromiljöer där eleverna kan utforska och lära sig om komplexa koncept genom förstärkta visuella och ljudbaserade upplevelser.
 • Verktyg som förstärker lärarnas förmåga att ge feedback och stöd, genom att till exempel erbjuda realtidsdata och analys om elevers framsteg.

En kort tidsresa om AI innan vi tittar vidare på olika intelligenser

Turingtestet (1950) – Dartmouthkonferensen (1956) – Perceptronen (1960) – Neurala nätverk (1980-talet) – Expertsystem (1980-talet) – Deep Blue (1997) – Maskininlärning (2000-talet) – Deep Learning (2006) – IBM Watson (2011) – AlphaGo (2016) – Transformers (2017) – GPT-modeller (2018) – Large Language Models (LLMs) (2020-talet)

Intelligens med styrkor, brister och samarbete

Artificiell intelligens (AI)

 • Människor – Styrkor: Förståelse av AI-koncept, etiska överväganden. Brister: Begränsad databehandling, teknisk komplexitet.
 • AI – Styrkor: Exakt utförande av AI-algoritmer, dataanalys. Brister: Brist på etiska överväganden och kreativitet.
 • Samarbete: Människor kan utveckla och övervaka AI-system med etiska överväganden, medan AI kan utföra komplex dataanalys och mönsterigenkänning.

Förstärkt intelligens (Augmented Intelligence)

 • Människor – Styrkor: Kreativitet, emotionell förståelse, kontextuell insikt. Brister: Begränsad databehandling, trötthet, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Snabb dataanalys, mönsterigenkänning, hantering av stora datamängder, uthållighet. Brister: Brist på kreativitet, kontextuell och emotionell förståelse.
 • Samarbete: Människor kan använda sin kreativitet och emotionella insikt för att tolka och tillämpa data och mönster som identifierats av AI, vilket förbättrar beslutsfattande och problemlösning. AI kan avlasta människor från repetitiva och dataintensiva uppgifter, vilket frigör tid för människor att fokusera på mer komplexa och kreativa aktiviteter.

Digital intelligens (DQ)

 • Människor – Styrkor: Förståelse av digitala verktyg, kreativ användning av teknik. Brister: Begränsad databehandling, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Snabb databehandling, exakt analys. Brister: Brist på kreativitet och innovation i användning av digitala verktyg.
 • Samarbete: AI kan analysera stora datamängder och ge insikter, medan människor kan använda dessa insikter för att skapa innovativa lösningar.

Språklig och verbal intelligens

 • Människor – Styrkor: Kreativitet i språkbruk, emotionell nyans, kulturell och kontextuell förståelse. Brister: Begränsad processhastighet, subjektivitet, bias.
 • AI – Styrkor: Snabb textanalys, språkigenkänning, stora datamängder, 24/7 tillgänglighet. Brister: Brist på emotionell nyans, kontextuell förståelse.
 • Samarbete: AI kan analysera stora textmängder snabbt och identifiera mönster, medan människor kan tolka och ge emotionell och kulturell kontext.

Kreativ intelligens

 • Människor – Styrkor: Innovativt tänkande, skapande av originella idéer. Brister: Begränsad databehandling, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Generering av nya idéer baserat på stora datamängder, mönsterigenkänning. Brister: Brist på äkta kreativitet och innovation.
 • Samarbete: AI kan generera idéer och mönster, medan människor kan tolka och använda dessa idéer kreativt.

Logisk och matematisk intelligens

 • Människor – Styrkor: Problemlösningsförmåga, kreativitet i logik och matematik, intuition. Brister: Begränsad processhastighet, räknefel.
 • AI – Styrkor: Snabb beräkning, exakt logik, hantering av stora datamängder. Brister: Brist på kreativ problemlösning, intuition.
 • Samarbete: AI kan hantera komplexa beräkningar snabbt, medan människor kan använda intuition och kreativitet för att lösa problem.

Spatial intelligens

 • Människor – Styrkor: Kreativ visualisering, kontextuell förståelse, 3D-förståelse. Brister: Begränsad exakt mätning och beräkning.
 • AI – Styrkor: Exakt analys av bilder och mönster, snabb 3D-modellering. Brister: Brist på kreativ tolkning, kontextuell förståelse.
 • Samarbete: AI kan skapa exakta 3D-modeller och analysera mönster, medan människor kan tolka och kreativt använda dessa modeller.

Kroppslig-rörelse intelligens

 • Människor – Styrkor: Koordination, kreativ rörelse, taktil feedback. Brister: Begränsad precision och uthållighet.
 • AI – Styrkor: Exakt rörelse i robotik, hög uthållighet, noggrannhet. Brister: Brist på kreativ rörelse, taktil feedback.
 • Samarbete: AI kan utföra exakta och repetitiva rörelser, medan människor kan använda kreativitet och taktil feedback för att förbättra rörelser.

Intrapersonell intelligens

 • Människor – Styrkor: Självreflektion, emotionell självmedvetenhet. Brister: Subjektivitet, begränsad självinsikt ibland.
 • AI – Styrkor: Dataanalys av beteendemönster, feedback och insikt om beteenden. Brister: Brist på självmedvetenhet och emotionell förståelse.
 • Samarbete: AI kan ge objektiv feedback och insikt baserat på beteendedata, medan människor kan använda dessa insikter för självreflektion och personlig utveckling.

Interpersonell intelligens

 • Människor – Styrkor: Empati, sociala färdigheter, emotionell förståelse. Brister: Begränsad objektivitet, social bias.
 • AI – Styrkor: Analys av sociala nätverk, mönsterigenkänning i interaktioner. Brister: Brist på verklig empati och emotionell förståelse.
 • Samarbete: AI kan analysera sociala mönster och ge insikter, medan människor kan använda empati och sociala färdigheter för att förbättra interaktioner.

Existentiell intelligens

 • Människor – Styrkor: Förmåga att reflektera över livets stora frågor, filosofiskt tänkande. Brister: Subjektivitet, begränsad dataanalys.
 • AI – Styrkor: Analys av stora mängder text och data relaterade till existentiella frågor. Brister: Brist på djup filosofisk förståelse och emotionell insikt.
 • Samarbete: AI kan analysera filosofiska texter och ge insikter, medan människor kan använda dessa insikter för djupare reflektion och diskussion.

Emotionell intelligens (EI)

 • Människor – Styrkor: Förståelse och hantering av egna och andras känslor. Brister: Emotionell bias, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Analys av emotionella mönster, förutsägelse av emotionella reaktioner. Brister: Brist på äkta emotionell förståelse och empati.
 • Samarbete: AI kan identifiera och analysera emotionella mönster, medan människor kan använda dessa insikter för att bättre hantera känslor och relationer.

Praktisk intelligens

 • Människor – Styrkor: Hantering av vardagliga uppgifter, problemlösning. Brister: Begränsad processhastighet, fysisk uthållighet.
 • AI – Styrkor: Exakt utförande av repetitiva uppgifter, hög uthållighet. Brister: Brist på kreativ problemlösning och anpassningsförmåga.
 • Samarbete: AI kan utföra repetitiva och exakta uppgifter, medan människor kan använda kreativitet och flexibilitet för att lösa praktiska problem.

Manipulativ eller strategisk social intelligens

 • Människor – Styrkor: Förståelse för sociala dynamiker, påverkan på andra. Brister: Etiska frågor, emotionell bias.
 • AI – Styrkor: Analys av sociala nätverk, mönsterigenkänning. Brister: Brist på äkta empati och social förståelse.
 • Samarbete: AI kan analysera sociala mönster och strategier, medan människor kan använda denna information på etiskt och effektivt sätt.

Altruistisk eller samhällsintelligens

 • Människor – Styrkor: Empati, samhällsengagemang, rättvisa. Brister: Begränsad databehandling, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Dataanalys av samhällsbehov, identifiering av trender. Brister: Brist på äkta empati och samhällsengagemang.
 • Samarbete: AI kan identifiera samhällsbehov och trender, medan människor kan använda dessa insikter för att främja rättvisa och samhällsutveckling.

Ekologisk intelligens

 • Människor – Styrkor: Förståelse för ekologiska system, miljömedvetenhet. Brister: Begränsad databehandling, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Analys av miljödata, mönsterigenkänning. Brister: Brist på ekologisk medvetenhet och kontextuell förståelse.
 • Samarbete: AI kan analysera miljödata och identifiera trender, medan människor kan tolka dessa data och använda dem för att främja hållbarhet.

Kulinarisk intelligens

 • Människor – Styrkor: Kreativitet i matlagning, sensorisk upplevelse. Brister: Begränsad databehandling, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Analys av recept och smakprofiler, skapande av nya recept baserat på data. Brister: Brist på kreativitet och sensorisk upplevelse.
 • Samarbete: AI kan analysera smakprofiler och skapa nya recept, medan människor kan använda kreativitet och sensoriska upplevelser för att förbättra dessa recept.

Adaptiv intelligens

 • Människor – Styrkor: Flexibilitet, resiliens, förmåga att lära sig från erfarenheter. Brister: Begränsad processhastighet, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Snabb anpassning till nya data, mönsterigenkänning. Brister: Brist på kreativ anpassningsförmåga och resiliens.
 • Samarbete: AI kan snabbt analysera nya data och identifiera trender, medan människor kan använda dessa insikter för att anpassa sig kreativt och resilient.

Musikalisk intelligens

 • Människor – Styrkor: Kreativitet, emotionellt uttryck, kulturell förståelse. Brister: Begränsad förmåga att analysera stora datamängder, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Mönsterigenkänning i musik, skapande av musik baserat på data. Brister: Brist på kreativitet och emotionellt uttryck.
 • Samarbete: AI kan analysera musikaliska mönster och skapa grundläggande melodier, medan människor kan lägga till kreativitet och emotionellt uttryck.

Konstnärlig intelligens

 • Människor – Styrkor: Kreativitet, estetisk känsla, emotionellt uttryck. Brister: Begränsad databehandling, subjektivitet.
 • AI – Styrkor: Generering av konst baserat på data, mönsterigenkänning. Brister: Brist på äkta
 • Samarbete: AI kan generera konstnärliga mönster och idéer, medan människor kan använda kreativitet och estetisk känsla för att förbättra och uttrycka dessa konstnärligt.

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Saudis LLM

Rysslands LLM

Verktyg