Matematik 2

 

Matematikkursen 2 på gymnasiet ser numer lite annorlunda för de olika programmen men har ändå många gemensamma drag. Glöm därför inte att all form av handikappanvändarvänligt material så som intalade böcker mm från kurs, matematik B, alltid är till nytta då få läromedelsproducenter har hunnit utveckla dessa enligt de nya kursplanerna än. Låt oss här titta på vad som skiljer sig åt i de olika inriktningarna och bygga en resurs som kan vara alla till nytta oavsett inriktning. I kurs 2, skall alla nedanstående förmågor utvecklas oavsett om du läser yrkes- eller praktiska program a, eller humanistiska- och samhällsprogram b, samt naturvetenskaps- och teknikprogram c. Förmågorna är:

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Matematikkursen 2 på gymnasiet ser numer lite annorlunda för de olika programmen men har ändå många gemensamma drag. Glöm därför inte att all form av handikappanvändarvänligt material så som intalade böcker mm från kurs, matematik 2, alltid är till nytta då få läromedelsproducenter har hunnit utveckla dessa enligt de nya kursplanerna än. Låt oss här titta på vad som skiljer sig åt i de olika inriktningarna och bygga en resurs som kan vara alla till nytta oavsett inriktning. I kurs 1, skall alla nedanstående förmågor utvecklas oavsett om du läser yrkes- eller praktiska program a, eller humanistiska- och samhällsprogram b, samt naturvetenskaps- och teknikprogram c. Förmågorna är:

Dessa förmågor kommer i kursproven att prövas och benämnas enligt följande:
1. Begrepp (B)
2. Procedur (P)
3. Problemlösning (PL)
4. Matematisk modellering (M)
5. Matematiskt resonemang (R)
6. Kommunikation (K)
7. Relevans

Där man vid tidigare prov poängsatt enligt (G-poäng/VG-poäng) och solar-¤ som visat på MVG kvalitéer så poängsätts nu proven enligt (E/C/A) och man får också stöd av matris på frågorna vilka förmågor som prövats.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet för det olika, på många sätt ändå parallella kurserna är dessa och min övertygelse är att för att göra våra resurser så tillgängliga för alla som är möjligt, skapa dem under vad vi kan kalla matematik 1 och sedan ge rekommendationer vad de olika programmen bör fokusera mest på. I att skapa en stabil grund i matematik finns ingen skillnad mellan programmen men i vad de har mest nytta av i sina yrkesval är den största utmaningen och det vi får programspecificera oss i:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

Matematik 2a

 • Metoder för beräkningar vid budgetering.
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
 • Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder.

Matematik 2b

 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
 • Metoder för beräkningar vid budgetering.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.

Matematik 2c

 • Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.
 • Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal.
 • Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.

Geometri
Matematik 2a

 • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.

Matematik 2b

 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

Matematik 2c

 • Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

Samband och förändring
Matematik 2a

 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg.
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.

Matematik 2b samt 2c

 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.

Sannolikhet och statistik

Ingår ej i matematik 2a
Matematik 2b

 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
 • Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
 • Egenskaper hos normalfördelat material.

Matematik 2c

 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys.
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
 • Egenskaper hos normalfördelat material.

 

Problemlösning
Matematik 2a

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

Matematik 2b och 2c

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

Anna

 Posted by on 8 juni, 2012

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)