EU:s 8 nyckelkompetenser

 

Entreprenörskap finns även med i EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION: Av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE. En Europeisk Referensram

Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens
som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser:

 1. Kommunikation på modersmålet.
 2. Kommunikation på främmande språk.
 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
 4. Digital kompetens.
 5. Lära att lära.
 6. Social och medborgerlig kompetens.
 7. Initiativförmåga och företagaranda.
 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Alla nyckelkompetenser anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande. Det fi nns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenser.

Bakgrund och syfte
Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett fl exibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. Utbildning i sin dubbla sociala och ekonomiska roll har en central uppgift när det gäller att se till att europeiska medborgare får de nyckelkompetenser som krävs för att de på ett fl exibelt sätt skall kunna anpassa sig till dessa förändringar.
Inlärarnas skiftande behov bör bemötas genom att man mot bakgrund av de enskilda individernas olika kompetens säkerställer att de grupper som, på grund av utbildningsmässiga nackdelar orsakade av personliga, sociala, kulturella eller ekonomiska omständigheter, behöver särskilt stöd för att utnyttja sin utbildningspotential får samma möjligheter och tillgång till utbildning. Exempel på sådana grupper är personer med bristande grundkunskaper, särskilt låg läskunnighet, personer som avbrutit sin skolgång, långtidsarbetslösa och personer som återvänder till arbetet efter en längre ledighet, äldre, invandrare och funktionshindrade personer.

Det huvudsakliga syftet med referensramen är att

1. kartlägga och fastställa de nyckelkompetenser som är nödvändiga för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och anställbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle,

2. stödja medlemsstaterna i arbetet med att se till att ungdomar efter grundutbildningen har utvecklat nyckelkompetenser till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet, och vilka utgör en grund för vidareutbildning och arbetslivet, och att vuxna kan utveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser under hela livet,

3. tillhandahålla ett europeiskt referensredskap för beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och inlärarna själva, för att underlätta satsningar på nationell och europeisk nivå mot gemensamt överenskomna mål, samt

4. tillhandahålla en ram för ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå både inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 och inom gemenskapens utbildningsprogram

Anna

 Posted by on 19 augusti, 2011

  7 Responses to “EU:s 8 nyckelkompetenser”

 1. Detta är inget annat än en ny kostym på den katastrofala flumskolan. Efter att flumskolan blivit totalt nedgjord från alla håll, även om liberalerna ville och vill behålla den, så såg sig skolmarxisterna/sabotörerna tvungna att maskera flummet i en ny kostym. Det ENTREPRENÖRIELLA LÄRANDET.

  Detta är inget annat än kvalificerat dravel som inte har något i de lägre uindervisningsnivåerna att göra. I gymnasiet kan man möjligen bedriva vissa projekt. Det är bara ett nytt försök av skolmarxisterna att sabotera skolan.

  • Om 15 år är 75% av det du lärt i skolan föråldrat. Presidenter har bytts ut, nya lagar har stiftats… vilken kunskap och vilken kompetens behöver du för att möta framtidens utmaningar!? Det är detta som nyckelkompetenserna försöker möta!

 2. […] 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. (https://hurdetfunkar.se/skola/entreprenorskap/eus-8-nyckelkompetenser/) Slutsatsen blir att arbete med digitala berättelser är en framkomlig väg för att träna […]

 3. […] Den digitala utvecklingen kräver alltså inte bara fördjupade kunskaper utan har bidragit med att krav på helt nya förmågor tillkommit.  Både EU och Partnership of  21st Century skills har gjort oss jobbet och blickat framåt mot ett samhälle, där våra elever en dag ska vara yrkesverksamma. De lyfter fram den digitala kompetensen som en nyckelkompetens, liksom förmågorna att samverka och kommunicera men också förmågan att vara kreativ och innovativ. Inte nog med det. En medborgare bör ha företagsanda och initiativförmåga (Eu´s åtta nyckelkompetenser) […]

 4. […] EU:s 8 nyckelkompetenser […]

 5. […] Entreprenörskap är en av EUs 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande och de entreprenöriella kompetenserna är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det räcker med att läsa första, bästa platsannons för att inse det. Men vad innebär det för oss i skolan? Ska vi lära våra elever att bli företagare? Både ja och nej. […]

 6. […] 1) Användaren ställer på förhand upp sina lärandemål. Kanske tillsammans med en handledare? ”Appen” skickar sedan kontinuerligt frågor till användaren. Svaren genererar ”kompetensord” som sedan filtreras in under till exempel EU:s nyckelkompetensområden. […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)