VVS/fastighet

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
VVS- och fastighetsprogrammet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, ventilations- och kylsystem.

Den ska också ge eleverna kunskaper i reglerteknik och energioptimering av anläggningar samt utveckla deras förmåga till systemtänkande. Även planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter samt kvalitetssäkring och utvärdering av utförda uppdrag ska ingå i utbildningen. Dessutom ska utbildningen ge eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser samt kännedom om nationella och internationella bestämmelser som gäller för yrket.

Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Vid nybyggnad, omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, reparation, underhåll och installation krävs kunskaper om vilka system och produkter som är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta möjliga miljöhänsyn.

Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra människor och andra yrkesgrupper.

Utbildningen ska också utveckla serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning i yrket ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna lär sig utföra uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att arbeta med både nya och beprövade material och arbetsmetoder.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar
VVS- och fastighetsprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen fastighet ska ge fördjupade kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket. Den ska också ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt utomhus- och inomhusmiljö. Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper för att kunna kommunicera med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Inriktningen kyl- och värmepumpsteknik ska ge fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Den ska ge grundläggande kunskaper om energioptimering och utveckla förmåga till systemtänkande.

Inriktningen ska ge eleverna kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande hantering av köldmedier. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel kylmontör eller kyltekniker inom bland annat fastighet och industri.

Inriktningen ventilationsteknik ska ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Den ska ge fördjupade kunskaper om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Inriktningen ska utveckla förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Den ska också ge kännedom om vikten av fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel ventilationstekniker.

Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Den ska ge eleverna kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ska även ge fördjupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel montör inom områdena VVS, industrirör och isolering av tekniska installationer.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Fakta om VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom VVS- och fastighetsprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fyra inriktningar.
Fastighet

Denna inriktning ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt kommunikation med entreprenörer, beställare, boende och kunder. Exempel på yrken:

Fastighetsskötare
Fastighetsvärd
Fastighetstekniker

Kyl- och värmepumpsteknik
Denna inriktning ger kunskaper i installation, service, drift och underhåll, samt energioptimering av kyltekniska anläggningar, systemtänkande, miljö och säkerhet. Exempel på yrken:

Kylmontör

Ventilationsteknik
Denna inriktning ger kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering av luftbehandlingsanläggningar, felsökning och förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Exempel på yrken:

Ventilationstekniker

VVS
Denna inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet. Exempel på yrken:

Industrirörsmontör
Isoleringsmontör
VVS-montör

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom VVS- och fastighetsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.
Poängutrymmet för VVS- och fastighetsprogrammet fördelar sig så här:

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300-400 poäng
Programfördjupningar 800-900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet är ett av de program som i huvudsak har sina rötter i dagens energiprogram. VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen.

Ventilationsbranschen efterfrågar en yrkesutgång inom VVS- och fastighetsprogrammet som riktar sig mot injustering, underhåll och service av ventilationsanläggningar, och så har det blivit. Därför var det redan tidigt i processen ganska klart hur programmet i stort skulle se ut. Branscherna är överens och detta har gett ett väl avgränsat och sammanhållet yrkesprogram.

Fastighetsteknisk utbildning synligare
Fastighetsbranschen har länge haft ett stort rekryteringsbehov och tycker det är positivt att ordet fastighet syns i programnamnet, med en inriktning som både lyfter fram kommunikativa och tekniska kunskaper. Programmet ska ge en bred kompetens, för såväl fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker som montörer och servicetekniker. Skolverket har tagit fram kurspaket för programmets yrkesutgångar i samråd med branscherna. Kurspaketen motsvarar de krav på kunskaper som branscherna vill att eleverna har för att vara anställningsbara. Paketen ska fungera som stöd för skolorna så att de sätter ihop utbildningar som är likvärdiga över landet. I programfördjupningen finns ändå utrymme för lokal anpassning.

Karriärvägar efter yrkesexamen
Utbildningen riktas i första hand mot ett yrke och elever som går ut från programmet bör vara anställningsbara inom yrkesområdet, men det kan för vissa vara en bit kvar innan man står med båda fötterna i sitt valda yrke. Här ser bilden lite olika ut beroende på yrkesutgång. Inom exempelvis de VVS-tekniska yrkena återstår ytterligare lärlingstid innan eleven blir licensierad VVS-montör, medan den typen av ”färdigutbildning” inte förekommer inom till exempel de ventilationstekniska eller fastighetstekniska yrkesutgångarna.

Som för andra yrkesprogram kommer det sannolikt att finnas möjligheter för elever från programmet att vidareutbilda sig, där yrkeshögskola kan komma att bli en möjlighet. På VVS-sidan går det också att senare läsa vidare till VVS-ingenjör. Även inom fastighetsbranschen finns det mer kvalificerade yrken att gå vidare till. Ofta är det fråga om ökat ekonomiskt ansvar som till exempel fastighetsförvaltare. Motsvarande möjligheter finns för de andra yrkesutgångarna. Inom yrkesutgångarna mot kyl- och värmepumpsbranschen kan det till exempel avse utbildning till yrken som kylkonstruktör eller energirådgivare.

Anna

 Posted by on 20 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)