Teknikprogrammet

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
Teknikprogrammet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för teknikprogrammet
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett
språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik.

Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i
projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.

Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.

Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden.

Inriktningar
Teknikprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i
informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som  ekonomiskt och socialt.
Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga
redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Fakta om teknikprogrammet
Teknikprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena, men även inom andra vetenskapliga områden. En elev som går teknikprogrammet kan välja mellan nedanstående fem inriktningar.
Design och produktutveckling

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Produktionsteknik
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Samhällsbyggande och miljö
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Teknikvetenskap
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

De obligatoriska kurserna på de fyra första inriktningarna fokuserar på var sitt teknikområde medan de obligatoriska kurserna på inriktningen teknikvetenskap bygger på kunskaperna om teknik, matematik och fysik.
Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Inom programfördjupningen finns ett stort antal ämnen och kurser, som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Några exempel är teknikkurser som CAD, ljudproduktion och industritekniska processer liksom naturvetenskapliga ämnen, matematik och humanistiska ämnen som bild och form, filosofi samt historia.

Poängutrymmet för teknikprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300 poäng
Programfördjupningar 400 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Teknikprogrammet
I den nya gymnasieskolan är teknikprogrammet ett högskoleförberedande gymnasieprogram, till skillnad mot dagens som är ett ”både och-program”.

Direktspår för blivande civilingenjörer
Det har varit ett uttalat mål att minst en av dessa inriktningar – teknikvetenskap – utan vidare val under programmets gång ska ge behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingejörsutbildningar. Det betyder att den inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar. Även de övriga inriktningarna kan leda till behörighet till högskolans civilingenjörsutbildningar genom att eleven antingen i programfördjupning eller inom det individuella valet, eller både och, läser de kurser som ger denna behörighet.

Viktig fördjupning
Med 400 poäng inom programfördjupningen finns det stora möjligheter för skolor och huvudmän att profilera teknikprogrammet, vilket har varit ett starkt önskemål från många håll. Dagens elever ser gärna att teknikprogrammet fortsätter att vara ett program, där kreativ problemlösning och praktisk tillämpning, är viktiga utgångspunkter för utbildningen. De uttrycker önskemål om ett brett utbud av kurser inom många teknikområden.

Nya kurser och tankebanor
Det nya programmet har också en del nya ämnen. Ett av dessa är teknik, där delar av ämnesinnehållet inryms i dagens teknikutvecklingsämne, ett annat är hållbart samhälle. Nya ämnen kan resa frågor kring läromedel och bemanning. Arkitektur och design är två andra ämnen där man tror att det kan behövas nya lösningar kring vem eler vilka som ska undervisa i ämnena. En annan skillnad från idag är att eleverna inte längre kommer att läsa naturkunskap. Det mesta av innehållet finns i ämnena fysik och kemi, men också i ett nytt ämne på programmet, hållbart samhälle. I programfördjupningen finns möjligheter att välja kurser inom området hållbart samhälle och det ingår som delar i inriktningen samhällsbyggande och miljö. Eleverna ska lära sig att kommunicera kring teknik och att göra det anpassat till den målgrupp de möter. Programgruppen har arbetat medvetet för att göra det nya teknikprogrammet genusoberoende och inkluderande.

Gränser mot andra program
Informations- och medieteknikinriktningen inom teknikprogrammet har fokus på tekniska tillämpningar, vilket de andra motsvarande inriktningarna på estetiska och samhällsvetenskapliga programmen inte har. Det har också funnits en önskan från arbetslivet att få in fler kurser med mer praktisk tillämpning i programmet. Det gör att gränsen mot det industritekniska programmet inte alltid är helt knivskarp. Men den tydliga högskoleförberedande karaktären på teknikprogrammet gör ändå att skillnaden mellan programmen är stor. Teknikprogrammet erbjuder i programfördjupningen även en del kurser som finns på industritekniska och el- och energiprogrammet, vilket möjliggör breddning inom programmet.

Framtidens teknik
Teknikprogrammets lista på möjliga kurser inom programfördjupningen är omfattande och ger stora möjligheter att ”paketera” kurserna med tanke på kommande utbildningar på högskolor och universitet och arbetsliv. Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Eleverna ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är ett viktigt innehåll.

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)