TE GY specialisering

 

Kurskod: TEKTEK00S Kursen teknik – specialisering. Omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el- och förbränningsteknik eller samhällsbyggande.
  • Praktisk eller teoretisk tillämpning av teknikområdet.
  • Entreprenörskapets villkor och förutsättningar.
  • Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering.
  • Teknisk problemanalys, problemlösning, rimlighetsbedömning och värdering av egna och andras lösningar.
  • Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det teknikområde som valts för kursen.
  • Utrustning, till exempel programvara, maskiner och verktyg i vid mening. Val av dessa med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.

Eleven löser enkla tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför enkla beräkningar och använder enkla lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med enkla omdömen.

Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.

Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.

Eleven löser tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför beräkningar och använder lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen.

Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.

Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.

Eleven löser avancerade tekniska problem inom valt teknikområde med ett gott resultat. Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med säkerhet matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför avancerade beräkningar och använder avancerade lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen samt ger förslag på alternativa val av metoder och strategier.

Eleven använder med säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.

Eleven kommunicerar med säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Anna

 Posted by on 15 april, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)