Industritekniska

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
Industritekniska programmet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för industritekniska programmet
Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och
produktionsplanering som i själva produktionen.

Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om sammanhangen i produktionsleden och produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel samt om hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Inom området industriteknisk produktion ska utbildningen ge kunskaper om arbetets organisation, produktionsekonomi, resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Eleverna ska få kunskaper om betydelsen av att i sitt arbete följa regler och arbeta kvalitets- och säkerhetsmedvetet samt noggrant.

Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns. Industriell produktion förutsätter råvaror och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi. Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala aspekter som företagsekonomi.

Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft att förändras. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till problemlösning och stimulera dem att upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta
förändringar. Genom att reflektera kring erfarenheter och resultat ska eleverna utveckla förmågan att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla arbetet. Samarbete med företag i regionen bidrar till utveckling av elevernas förståelse av företagandets villkor.

Inom utbildningen ska eleverna också ges möjlighet att överväga eget företagande som alternativ till anställning. Industriell produktion utförs i regel av människor i samverkan. Det är därför viktigt att eleverna i utbildningen utvecklar kommunikationsförmåga och
förståelse av vad samverkan betyder för produktionen. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens, eftersom arbetsgrupper inom industrin ofta är heterogena.

Eleverna ska vidare utveckla förmågan att i grupp ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i
engelska.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar
Industritekniska programmet har fyra inriktningar.

Inriktningen driftsäkerhet och underhåll ska ge kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktionalitet och en säker drift. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.

Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.

Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Inriktningen svetsteknik ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Fakta om industritekniska programmet
Industritekniska programmet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom det industritekniska programmet kan eleven välja mellan nedanstående fyra inriktningar.

Driftsäkerhet och underhåll
Denna inriktning ger kunskaper om det strategiska och systematiska underhållets betydelse för utrustningars funktion och driftsäkerhet. Exempel på yrken:
Automationstekniker
Resemontör
Underhållsmekaniker

Processteknik
Denna inriktning ger kunskaper om kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Exempel på yrken:
Laboratorietekniker inom kemisk industri
Processoperatör

Produkt och maskinteknik
Denna inriktning ger kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av material. Exempel på yrken:
CNC-operatör
Stentekniker
Tryckare
Verkstadssnickare

Svetsteknik
Denna inriktning ger kunskaper om och förmåga att hantera olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment och kan på vissa skolor leda till nivån ”internationell svetsare”. Exempel på yrken:
Internationell svetsare
Svetsare

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom det industritekniska programmet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för industritekniska programmet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300?400 poäng
Programfördjupningar 800?900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

 

Industritekniska programmet
Namnet industritekniska programmet poängterar att programmet leder till ett tekniskt avancerat yrke. Även om programmet är en arvtagare till industriprogrammet så finns det flera stora skillnader. Exempelvis är kurserna mer generellt skrivna för att kunna tillämpas på olika utrustningar, metoder, material med mera. Det ger större möjligheter till lokal anpassning och också att möta framtida utveckling.

Framtidssäkrade ämnesplaner
I det nya programmet är svetsning inte ett eget ämne, utan ämnet heter istället sammanfogningsteknik. På så sätt slipper man skriva om ämnet om industrin förändrar sina tekniska preferenser. När det gäller sammanfogningstekniken så öppnar ämnet till exempel för att limning eller någon annan, ny metod, kan bli vanlig inom industrin. Men de generella ämnesplanerna innebär att skolorna kommer att behöva lokalt anpassade förklaringar om vad utbildningen faktiskt innehåller. När skolorna utformar sina programfördjupningar måste de också tala om vad elever som går fördjupningen får för yrkesprofil.

Mer integrerade kurser
Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekterna är numera tydligt inskrivna i såväl examensmål som ämnesplaner och stoffet finns alltså kvar, men integrerat i sitt sammanhang. Man har velat betona den reflekterande människan och inte bara den görande. Samarbetsfrågor betonas också. Det är en konsekvens av att programmet är just en kvalificerad industriutbildning.

Högre högstanivå
Man har höjt ”högstanivån” på programmet. Genom att läsa kvalificerade programfördjupningar får elever som vill bättre möjligheter att skaffa sig en högre kompetens. Programmet är ett bra val för elever som vill studera med en praktisk inriktning och samtidigt skaffa sig en yrkesutbildning. Utrustningen i industrin blir mer avancerad, vilket programmet måste ta hänsyn till. Finns inte utrustningen på skolan kan samverkan med den lokala industrin bli aktuell eller i form av samverkansavtal mellan skolor. Kanske kommer det även att innebära att vissa utbildningar måste koncentreras till orter där utrustningen finns.

Gränsdragningar
Det finns några grannprogram till det industritekniska, varför det är bra att klargöra gränsdragningarna. Ett sådant är hantverksprogrammet, som också sysslar med tillverkning. Här handlar skiljelinjen egentligen om skalan. De som siktar på den storskaliga industrin ska gå det industritekniska programmet. Det industritekniska programmet och el- och energiprogrammet överlappar även varandra. Där handlar det om just elläran, som går att läsa inom båda programmen. På det industritekniska programmet läser eleverna den el de behöver för att bli bra industritekniker. Eftersom taket höjts i programmet betyder det också att en skola kan erbjuda en praktisk industriutbildning som ligger ganska nära det högskoleförberedande teknikprogrammets. Men för grundläggande högskolebehörighet krävs att eleven gör en del aktiva val.

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)