Hantverk

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
Hantverksprogrammet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller branschen inom det valda hantverket.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service ingå i
utbildningen.

Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. I utbildningen ska eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker och förstå yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin känsla för färg, form och komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i yrket.

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk och kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Eleverna ska lära sig ett serviceinriktat förhållningssätt och att utföra arbetet med kvalitet och ansvarskänsla samt att kunna arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.

Hantverksyrkets specifika karaktär kräver att teori och praktik samverkar och att eleverna får öva sin förmåga att lösa problem. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och utvärdera det egna arbetet och lärandet samt förmåga att självständigt välja till exempel material och tekniker.

Utbildningen ska också bidra till att eleverna får kännedom om det valda hantverksyrkets möjligheter på en internationell arbetsmarknad. Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från grundläggande företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets.

Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför framtida förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, materialutveckling, tekniker och teknikutveckling, men också genom kunskaper om tradition och kulturarv.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar
Hantverksprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen finsnickeri ska ge kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom snickeribranschen.

Inriktningen florist ska ge kunskaper om och färdigheter i att kombinera olika material för att skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt ge kunskaper om krukväxter, snittblommor och övrigt förekommande material inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom floristyrket.

Inriktningen frisör ska ge kunskaper om och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom frisörbranschen.

Inriktningen textil design ska ge kunskaper om och färdigheter i konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom hantverksområdet. Inriktningen kan leda till arbete inom textilbranschen.

Inriktningen övriga hantverk ska ge kunskaper om och färdigheter i arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom den valda profilen. Inom inriktningen är ett stort antal hantverksyrken representerade, till exempel glasblåsare, guld- eller silversmed, stylist och tapetserare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Det ska innefatta hantverksprocessens steg från idé till färdig produkt. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Fakta om hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom hantverksprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fem inriktningar.

Finsnickeri
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Exempel på yrken:
Båtbyggare
Möbelsnickare
Trä- och byggvarubranschen

Florist
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i att kombinera olika material för att skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt kunskaper om krukväxter, snittblommor och övrigt förekommande material inom branschen. Exempel på yrke:
Florist

Frisör
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom branschen. Exempel på yrke:
Frisöraspirant

Textil design
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom hantverksområdet. Exempel på yrken:
Inköpsassistent
Sömmerska
Textil och konfektion

Övriga hantverk
Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom den valda profilen. Skolan väljer vilken eller vilka profiler de erbjuder. Exempel på yrken:
Glasblåsare
Guld- eller silversmed
Hår- och makeupstylist
Låssmed

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom hantverksprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område. Vissa yrken kräver dock färdigutbildning. Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för hantverksprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 500 poäng
Programfördjupningar 700 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet har tidigare inte haft några nationella inriktningar. För att göra programmet tydligare finns nu fem inriktningar, varav fyra – finsnickeri, florist, frisör och textil design – täcker in de största hantverksområdena. Inom den femte, övriga hantverk, finns ett antal yrkesutgångar som skolan kan profilera sig mot.

I ämnet hantverk finns flera kurser för varje inriktning och det centrala innehållet i varje kurs ger en tydlighet och en större likvärdighet än idag. Här kan man också se att kunskapsområdet arbetsmiljö och säkerhet finns integrerat i karaktärsämnet och förekommer därför inte som eget ämne. Kursen tradition och utveckling är generellt skriven och ska anpassas till inriktning och profil. Huvuddelar i kursen är historia, nutid och framtid. Att lära om hantverkets historia och trendernas stilhistoria är lika viktigt som att lära om nutidens fack- och branschorganisationer, utbildningssystem och yrkestävlingar. Utveckling inom hantverksområdet är en annan viktig del, därför ingår även trendtolkning och framtidsmöjligheter inom hantverksområdet i kursen.

Stort utrymme för programfördjupning
700 poäng är vikt åt programfördjupning, vilket innebär att skolorna har stort utrymme att tillsammans med det lokala programrådet välja de kurser som krävs för den valda yrkesutgången. Som skola kan man exempelvis välja att ha en profil med många hantverkskurser eller en profil med inriktning mot eget företagande eller en tydlig designprofil.

Entreprenörskap viktigt
En viktig förändring i programmet är att entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningen. Entreprenörskap är ett förhållningssätt som kan beskrivas som att kunna identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Detta är en förutsättning för en hantverkare för att lyckas som företagare. Därför ingår kursen entreprenörskap bland de programgemensamma karaktärsämnena. Det är också viktigt att entreprenörskap integreras i sitt sammanhang i ämnet hantverk för att eleverna ska lära sig grunderna för företagande, marknadsföring och att skapa och behålla en kundkrets. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunder, uppdragsgivare och leverantörer och att lära ett serviceinriktat förhållningssätt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vilka möjligheter det valda hantverksyrket har på den internationella arbetsmarknaden.

Hantverk en långsiktig bana
Det krävs en hel del övning och erfarenhet för att bli en duktig hantverkare. Skräddare och designer är två sådana exempel. För båda dessa yrken behövs den grund som inriktningen textil design ger. Som blivande skräddare behöver du träna upp din hantverksskicklighet och avlägga gesällprov. För att bli designer måste du studera vidare, till exempel inom yrkeshögskolan eller på Textilhögskolan i Borås. Ett annat exempel är frisöryrket. För att kunna avlägga gesällprov och bli godkänd av branschen behöver du jobba 3000 timmar på salong efter avslutat hantverksprogram.

Efter att ha fått yrkesexamen på hantverksprogrammet är man anställningsbar, men inom vissa yrken krävs en färdigutbildning inom yrkeshögskolan eller högskolan.

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)