Fordons gamla mål

 

Programmål för Fordonsprogrammet

Syfte
Fordonsprogrammet syftar till att utveckla grundläggande kunskaper för arbete med service och underhåll av fordon och flygmaskiner samt med transporter med hjälp av fordon. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbete och för vidare studier.
Programmets karaktär och uppbyggnad
Kunskaper i den teknik som krävs för att framföra och underhålla fordon samt underhålla flygmaskiner är centrala i fordonsprogrammet. Området präglas av ökande godsmängder och längre transportsträckor, en snabb teknisk utveckling, en omfattande internationalisering och en föränderlig lagstiftning som också innebär nya krav på kunnande. Utbildningen präglas av dessa förändringar.

Den utveckling som skett i fråga om fordon och flygmaskiner under de senaste decennierna har framförallt inneburit ökad säkerhet, förbättrad ergonomi och en – per enhet räknad – mindre belastning på miljön. Detta har framför allt varit möjligt genom utvecklingen inom elektronik och datorteknik. Den avancerade tekniken ställer stora krav på användarna och på dem som ska utföra service och underhåll på fordon och flygplan. Utbildningen kännetecknas därför av stor teknisk bredd. Utbildningens gemensamma ämnen ger kännedom om olika fordons- och flygmaskinskonstruktioner i relation till deras användningsområden samt orienterar om aktuella yrken. Ämnena ger även förståelse av fordonets och flygmaskinens roll i samhället.

Inom fordonsbranschen har en stark miljömedvetenhet utvecklats, delvis påskyndat genom skärpt lagstiftning. Alla som utbildas inom området måste få kännedom om fordons påverkan på miljön, både vad gäller material och drivmedel. I utbildning utvecklas förmågan att hantera samhällets krav på återvinning av produkter samt ges kännedom om förutsättningarna för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ökade användningen av informationsteknik tillsammans med krav på kommunikation gör att datorkunskaper är en förutsättning för att hantera verksamheten på ett effektivt sätt.

Utbildningen förbereder för både nationella och internationella verksamheter, vilket ställer krav på språkkunskaper och förståelse av andra kulturella mönster. Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är en förutsättning för att skapa helhet i utbildningen och för att utveckla den kompetens som fordonsprogrammet syftar till.

Den arbetsplatsförlagda utbildningen är viktig för att eleven skall få möta de reella krav som yrket ställer och förstå den yrkeskultur som råder inom branschen. Arbetsplatsförläggningen bidrar också till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse av företagandets villkor.

Fordonsprogrammet har fem nationella inriktningar: flygteknik, karosseri, maskin- och lastbilsteknik, personbilsteknik samt transport.

Skolans ansvar
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

  • har, beroende på inriktning, kunskaper om arbete med service och underhåll av olika typer av person- och transportfordon eller att framföra fordon,
  • har förmåga att enskilt och i arbetslag situationsanpassa tekniker och metoder inom yrkesområdet,
  • kan ta ansvar för och påverka verksamhetens utveckling vad gäller kvalitet, effektivitet och miljö,
  • har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen,
  • har ett serviceinriktat förhållningssätt och agerande i förhållande till kunder,
  • kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier,
  • kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet,
  • har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
  • har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör,
  • har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för området.

Anna

 Posted by on 20 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)