Fordon/transport

 

Från branschen: MYN

Nedanstående är hämtat från skolverket.se

Fordons- och transportprogrammet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom området transport behandlas transporter med hjälp av fordon och hantering av gods på lager och i terminal.

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen blir också alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesområdet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Kunskaper om olika datasystem behövs inom alla de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt yrket kräver.

Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen yrkesutövning och yrket i stort.

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inombranschen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde. Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Eleverna ska dessutom utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar
Fordons- och transportprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen godshantering ska ge kunskaper inom system för godshantering och
logistik. Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare.

Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt
diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som
bilskadereparatör eller billackerare.

Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik,
reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan
leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service
av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem
och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som
gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra
vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet
ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin
uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att
pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.


Fakta om fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom fordons- och transportprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fem inriktningar.

Godshantering
Denna inriktning ger kunskaper i system för godshantering och logistik. Exempel på yrkesutgångar:
Lagerarbetare
Terminalarbetare

Karosseri och lackering
Denna inriktning ger kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Exempel på yrkesutgångar:
Billackerare
Bilskadereparatör

Lastbil och mobila maskiner
Denna inriktning ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Exempel på yrkesutgångar:
Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker

Personbil
Denna inriktning ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Exempel på yrkesutgång:
Personbilsmekaniker

Transport
Denna inriktning ger kunskaper i trafikkunskap, transportsystem och logistik. Exempel på yrkesutgångar:
Lastbilsförare
Bussförare

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom fordons- och transportprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.

De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för fordons- och transportprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 400?500 poäng
Programfördjupningar 700-800 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Fordons- och transportprogrammet
Det tidigare fordonsprogrammet ersätts i den nya gymnasieskolan av fordons- och transportprogrammet. Transportbranschen har varit väldigt tydlig med att man velat ha in ordet transport i programnamnet.

Skolverket har arbetat med att göra inriktningarna tydliga och klart markera att de är olika. Det betyder att det inte längre bara finns en inriktning för reparation, utan två, en för lastbilar och mobila maskiner, och en för personbilar. Det skiljer så mycket mellan områdena att det inte hade gått att hantera båda inom samma programfördjupningspaket annars. Man har också ändrat innehållet i inriktningen mot godstransport. Därför heter den helt enkelt transport i det nya programmet. Flygtekniken som tidigare har funnits inom fordonsprogrammet blir istället en riksrekryterande utbildning på vissa orter.

Brett program
Fordons- och transportprogrammet är ett ganska brett program med relativt stora skillnader mellan de olika yrkena. Programfördjupningen erbjuder en stor flexibilitet eftersom den programgemensamma delen och inriktningarna inte binder upp så många poäng. Det lämnar ett utrymme för anpassningar mot avsedd yrkesutgång.

Situationsanpassat lärande
De nya ämnesplanerna är upplagda så att eleverna får gå från helhet till delar, från det generella till det specifika. Det betyder till exempel att man börjar prata om bromssystem, för att senare komma in på friktion och bromsbelägg. Programmet bygger mycket på situationsanpassat lärande, det vill säga ämnen tas upp i sitt naturliga sammanhang.

Många sekundära yrkesutgångar
Förutom de primära yrkesutgångarna finns även ett stort antal ”sekundära” utgångar. De finns inte med som förslag på yrkesutgångar men innefattar yrken som elever som gått fordons- och transportprogrammet mycket väl kan få för att de har en bred praktisk teknisk-mekanisk bakgrund. Dit hör exempelvis besiktningstekniker, MC-mekaniker, bilbyggare och bilsportstekniker.

Svenne Rubins – En Gammal Amazon

Traktor sång

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)