El/energi

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
El- och energiprogrammet GY11

Den sammanfattade programstrukturen

Examensmål för el- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets ITinfrastruktur ska också vara centralt inom utbildningen.

Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska kunskaper.

Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och samhällets utveckling såväl nationellt som lokalt. Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper.Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.

Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan
också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar

El- och energiprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan
elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Inriktningen dator- och kommunikationsteknik ska ge kunskaper i att yrkesmässigt
installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna. Möjliga yrken är till exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Fakta om el- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom el- och energiprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fyra inriktningar.

Automation
Denna inriktning ger systemkunskaper i ämnena elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem. Exempel på yrken:

Fastighetsautomation
Industriautomation
Processautomation

Dator- och kommunikationsteknik
Denna inriktning ger kunskaper i att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Vidare ger inriktningen kunskaper om informationssäkerhet, system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Exempel på yrken:

Elektronikproduktionstekniker
Hemservicetekniker
Nätverkstekniker

Elteknik
Denna inriktning ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät. Exempel på yrken:

Distributionselektriker
Installationselektriker
Industrielektriker

Energiteknik
Denna inriktning ger kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt specialiserade servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher. Exempel på yrken:

Driftoperatör, allmän
Driftoperatör, vatten- och miljöteknik
Driftoperatör, kraft- och värmeteknik

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom el- och energiprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrkesutgångar, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för el- och energiprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 400?500 poäng
Programfördjupningar 700?800 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
El- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet är ett nytt yrkesprogram med tydliga inriktningar och yrkesutgångar. Under arbetet med det nya programmet utreddes behovet av en inriktning mot automation. Det som kom fram vid utredningen var att det finns ett stort behov av sådan kompetens inom yrken som till exempel instrumenttekniker och processautomationstekniker.

Vill öppna fler dörrar
Under arbetet skapades fyra nya kurser till de programgemensamma ämnena. Tanken var att ge eleverna en försmak av alla de olika inriktningarna. Man ville också ge en lite bredare bas, något som förhoppningsvis ska öppna fler dörrar för eleverna, inte minst mentalt.

Beröringspunkter med VVS
Behovet av bred kompetens gör att det är svårt att undvika att program överlappar varandra. El- och energiprogrammet har många beröringspunkter till exempel med VVS och fastighetsprogrammet. Ett exempel på det är värmedistribution. Vissa kurser på el- och energiprogrammet överlappar också kurser på teknikprogrammet. Men eftersom det nya teknikprogrammet är tydligt högskoleförberedande så är ändå skillnaden dem emellan rätt tydlig.

Energiprogrammet har försvunnit och en del av det är nu en egen inriktning inom el- och energiprogrammet. Egentligen finns det nu två vägar inom inriktningen energiteknik. Den ena vägen leder mot vatten och miljöteknik med branscher som vattenverk, reningsverk och andra anläggningar. Det är branscher som kan ha ett behov av att anställa tekniker som kan hantera anläggningar för både dricksvatten och förorenat vatten. Den andra vägen leder mot kraft och värme, där branscherna kan vara kommunala kraft- och värmeverk, men även vattenkraftverk och kärnkraftverk. Även vindkraft är en tänkbar bransch, men där kan det krävas någon form av vidareutbildning. Det kan även gälla mer avancerade yrken som kärnkraftstekniker.

Tydliga branschkrav
Engelskan har varit ett krav från branschen. Eleverna behöver det för att kunna läsa till exempel manualer och instruktioner på engelska. Man vill också öppna för lokala lösningar inom programmet. Eleverna som har gått programmet
måste ha rätt kompetens för att vara anställningsbara i sin region, och det är svårt att idag säga exakt vilka kompetenser som kommer att behövas.

Nya yrken
Programgruppen har genomgående förändrat yrkesutgångarna efter branschens önskemål för att göra eleverna som går ut anställningsbara. Det har även dykt upp en hel del nya yrkesutgångar, som till exempel hemtroniker. Flera av dem är nya yrken och små idag. Men man har lyssnat på branschen, som säger att de behöver personer med gymnasieutbildning med denna bakgrund. Järnvägstekniker finns också som yrke. Tidigare fanns den bara som lokal variant på vissa orter.

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)