Byggs gamla mål

 

Programmål för Byggprogrammet
Syfte
Byggprogrammet syftar till att ge en bred orientering om byggprocessen och till att ge grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.

Programmets karaktär och uppbyggnad
I centrum för byggprogrammet står kunskaper i den teknik som krävs för arbete med nybyggnad, underhåll och reparationer i företag som kan vara lokala, rikstäckande och transnationella. Nyproduktion av bostäder, vägar och andra byggnadskonstruktioner är viktiga inslag i samhällsutvecklingen. Befintliga byggnader och anläggningar skall underhållas och anpassas till nya krav på funktion och ändrade estetiska ideal. Nya sätt att se på resurs- och materialanvändning utvecklas, vilket bland annat innebär nya metoder för återanvändning av rivningsmaterial från äldre byggnader. Allt högre krav ställs på att material som används skall främja boendemiljö och hälsa. Utbildningen bygger på en hantverkstradition som präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete. I den moderna byggtekniken spelar också informationstekniken en allt större roll som ett naturligt hjälpmedel inom byggverksamheten, vilket också påverkar utbildningen. Utbildningen utvecklar förmågan att hantera nya tekniker och lägger grunden för ett fortsatt lärande inom programmets verksamhetsområden.

Arbeten inom byggnadsområdet utförs ofta i nära kontakt med beställaren, vilket ställer särskilda krav på den anställdes serviceförmåga och kreativitet. Social förmåga och servicekänsla är därför viktigt. Andra generella krav är språkliga färdigheter, kvalitetsmedvetenhet, entreprenörskap samt förmåga att arbeta i och leda projekt. Den tilltagande internationaliseringen ställer även krav på språkkunskaper utöver svenska samt förståelse för andra kulturella mönster.

Genom samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att praktiska och teoretiska inslag förs samman och integreras i olika ämnen och kurser bildas en helhet i utbildningen och utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ger erfarenheter av programmets verksamhetsområden och möjlighet att tillämpa och värdera olika arbetsmetoder liksom möjlighet att arbeta såväl självständigt som i arbetslag. Arbetsplatsförläggningen ökar förståelsen för den yrkesverksamhet som utbildningen skall förbereda för och bidrar till utveckling av bland annat servicekänsla, kvalitet i det tekniska utförandet och förståelse av företagandets villkor.

Ett miljöperspektiv präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling.

Byggprogrammet har fyra nationella inriktningar:
anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.

Skolans ansvar

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

 • förstår sambandet mellan olika delar i arbetsprocessen och kraven på kvalitet i var och en av dessa,
 • kan situationsanpassa tekniker och arbetsmetoder på ett rationellt sätt i byggprocessen,
 • har kännedom om byggtradition i Sverige och andra länder,
 • kritiskt kan granska och utvärdera det egna arbetet med utgångspunkt i gällande kvalitetssäkringssystem,
 • har kännedom om informationsteknik och annan teknik och material av betydelse inom det bygg- och anläggningstekniska området,
 • har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen,
 • kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier,
 • kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet,
 • har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
 • har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör,
 • har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för området.

Anna

 Posted by on 20 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)