Bygg/anläggning

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
Bygg- och anläggningsprogrammet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger en god grund för samverkan på
arbetsplatsen och med kunder.

Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. De ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.
Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och ekonomi, både när det gäller produktionsoch livscykelkostnader. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att
lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara erfarenheter av tidigare byggprojekt.

Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer Utbildningsdepartementet ställs krav på kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på
människors livsvillkor i samhället.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar
Bygg- och anläggningsprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Fakta om bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom bygg- och anläggningsprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fem riktningar.

Anläggningsfordon
Denna inriktning ger kunskap om schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete samt trafikkunskap. Exempel på yrke:
Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad
Denna inriktning ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Exempel på yrkesutgångar:
Golvläggare
Murare
Träarbetare

Mark och anläggning
Denna inriktning ger kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Exempel på yrkesutgångar:
Beläggningsarbetare
Järnvägstekniker
Väg- och anläggningsarbetare

Måleri
Denna inriktning ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden. Exempel på yrkesutgångar:
Byggnadsmålare

Plåtslageri
Denna inriktning ger kunskaper i plåtslageri i en kombination av design och teknisk funktion för att förse byggnader med klimatskydd och fungerande inneklimat. Exempel på yrkesutgångar:
Byggnadsplåtslagare
Ventilationsplåtslagare

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom bygg- och anläggningsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt yrkesområde. Även om programmet i första hand syftar till arbete inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.

För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för bygg- och anläggningsprogrammet fördelar sig så här:
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 400?900 poäng
Programfördjupningar 300?800 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet tar över efter dagens byggprogram. Det finns nu fem inriktningar på programmet. Den nya inriktningen är för anläggningsmaskinförare. En annan nyhet är en yrkesutgång mot järnvägsbyggnad, som finns inom inriktningen mark och anläggning.

Gemensam inriktning för husbyggare
Inom inriktningen husbyggnad finns ett antal olika yrkesutgångar, som träarbetare, murare, golvläggare, betongarbetare och specialyrken. Dock vill branschen att eleverna ska ha en gemensam grund innan de specialiserar sig. Därigenom får alla en bättre förståelse för arbetet på byggarbetsplatsen och gör utbildningen mindre konjunkturberoende, eftersom alla elever som gått inriktningen har en bredare utbildning. Ett annat nytt och viktigt område är miljömässigt hållbart byggande.

Ny processkurs parallellt
I alla inriktningar finns det en processkurs, som är tänkt att löpa parallellt med övriga kurser i karaktärsämnena. Processkursen behandlar frågor om lagar och regler, om hållbar utveckling och branschens roll för en sådan utveckling. Den behandlar också arbetsförhållanden, riskbedömningar och andra frågor som inte har med själva yrkesfärdigheten att göra. Genom att kursen löper parallellt med de andra kurserna kan eleverna exempelvis få läsa om och diskutera hur man gör riskbedömningar samtidigt som de i den parallella färdighetskursen faktiskt gör riskbedömningarna. Det räcker inte att vara en bra hantverkare. Man måste också känna till lagar och regler och många andra frågor kring yrket.

Hälsa och arbetsmiljö genomsyrar programmet. Eleverna får lära sig att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt. Därför är detta ett viktigt innehåll i samtliga karaktärsämnen. Det kritiska tänkandet kring attityder och värderingar är ett annat område som inte har direkt med yrkesfärdigheten att göra. I det nya programmet får eleverna möjlighet att diskutera normer och värderingar på arbetsplatsen och andra liknande frågor.

Ventilation finns i två program
I arbetet med bygg- och anläggningsprogrammet samt VVS och fastighetsprogrammet har Skolverket övervägt hur man ska hantera ventilationsutbildningen. Slutresultatet är att det nu finns sådana utbildningar inom båda programmen och att man har en del gemensamma kurser. Dock finns det ändå en tydlig skillnad mellan programmens ventilationsutbildningar. Inom bygg- och anläggningsprogrammet får eleverna lära sig olika plåtslageritekniker, till exempel tillverkning och montering. Driftsättning, injustering och fortsatt skötsel och underhåll av befintlig anläggning ligger däremot på VVS- och fastighetsprogrammet. Emellertid överlappar utbildningarna varandra en del. I arbetslivet kan det ju vara samma person som utför båda sysslorna, så det går inte att ha vattentäta skott.

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

  One Response to “Bygg/anläggning”

  1. I see you don’t monetize hurdetfunkar.se, don’t waste your traffic, you can earn additional bucks every month
    with new monetization method. This is the best adsense alternative for
    any type of website (they approve all sites), for more details simply search in gooogle: murgrabia’s tools

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)