NV programmet

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
Naturvetenskaps- programmet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra
jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur  naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska
också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning.

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Inriktningar
Naturvetenskapsprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik,
kemi och matematik.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

 

Fakta om naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom det naturvetenskapliga och tekniska området, men även inom andra vetenskapliga områden. Programmet ger också en god förberedelse för de flesta högskoleutbildningar. Inom naturvetenskapsprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående två inriktningar.

Naturvetenskap
Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.
Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger fördjupning inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.
Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom naturvetenskapsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Inom programfördjupningen finns såväl fördjupande naturvetenskapliga och tekniska kurser som humanistiska och samhällsvetenskapliga kurser som är inriktade mot till exempel entreprenörskap, språk, konst eller kultur. Exakt hur kurserna utformas och vilka programfördjupningskurser en enskild skola ger, kommer att vara upp till skolorna och deras huvudmän.
Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet fördelar sig så här:

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
Inriktningar 300-400 poäng
Programfördjupningar 200-300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

 

Naturvetenskaps- programmet
Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Målsättningen har varit att inte ändra på det som redan fungerar bra. Det finns därför stora likheter mellan det program som finns idag och det nya programmet. Men det finns också viktiga strukturella skillnader. Dessutom är givetvis ämnesplanerna nya.
Miljöinriktningen har blivit bredare

Den inriktning inom programmet som ger bredast behörighet till universitet och högskolor är inriktningen naturvetenskap. En av de inriktningar som finns idag heter miljövetenskap. Även i det nya programmet finns en möjlighet till en miljöprofil. Den finns inom inriktningen som heter naturvetenskap och samhälle. Inriktningen täcker i stort in de hybrider mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap som finns i dagens gymnasieskola. Man kan tänka sig att elever från andra program kommer att läsa en del fördjupningskurser gemensamt med elever på naturvetenskapsprogrammet, i den mån de är tillgängliga inom respektive program. Detta kan vara bra för den pedagogiska utvecklingen på skolan och det ger en positiv effekt att elever från olika program möts och läser kurser tillsammans. Dels kan det också vara nödvändigt för att mindre skolor ska kunna erbjuda vissa kurser.
Viktigt med fältstudier, experiment och laborationer

Det som utgör karaktären på programmet måste få stort utrymme i utbildningen. Samtidigt är det mycket som ska samsas inom 2500 poäng. Det har varit ett önskemål från universiteten och högskolorna att alla elever ska läsa mer fysik, vilket har tillmötesgåtts. Bättre kunskaper i matematik har varit ett annat mycket tydligt önskemål från högskolan. Därför kommer alla som går det nya programmets naturvetenskapliga inriktning att läsa 400 poäng matematik. Matematikämnet har också anpassats till programmet så att den matematik eleverna läser ger en bättre förberedelse för kommande högskolestudier. Det är viktigt att det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas. Därför kommer det att vara tydligare inskrivet än idag att det ska finnas fältstudier, experiment och laborationer.
Brett program

Ämnet svenska har fått ett större utrymme, liksom i andra högskoleförberedande program. Det naturvetenskapliga programmet ska i första hand förbereda för högskolestudier inom naturvetenskap och teknik. Men det ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

Anna

 Posted by on 20 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)