Naturkunskap A gamla

 

Naturkunskap och biologin struktureras

Naturkunskap Gamla kursplanen

Ämnets syfte

Utbildningen i ämnet naturkunskap syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Ämnet syftar också till förståelse av naturvetenskapens arbetssätt och resultat. Ämnets syfte är dessutom att ge naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta ställning i frågor som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling och energifrågor.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven

 • utvecklar sin förmåga att beskriva, förklara och förstå omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv,
 • utvecklar sina kunskaper om vetenskapliga undersöknings- och forskningsmetoder och om hur resultat kan presenteras,
 • utvecklar sin förmåga att förstå och använda naturvetenskapens språk och teoretiska begrepp,
 • utvecklar sin förmåga och sitt intresse att söka, kritiskt granska och tillgodogöra sig kunskap om aktuell forskning i naturvetenskap från olika informationskällor,
 • utvecklar ett förhållningssätt som präglas av ödmjukhet och respekt inför naturen och livets storhet,
 • utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer av information, delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt och etiskt perspektiv,
 • utvecklar sina kunskaper om människan som en del av naturen och det ekologiska sammanhanget samt om kretsloppstänkandets roll för att minska samhällets miljöbelastning,
 • utvecklar sin förståelse av naturvetenskapens roll för samhällsutvecklingen.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Dagens samhälle är i hög grad baserat på naturvetenskap och teknik. Därför har den enskilde behov av kunskaper i naturvetenskap både som individ och samhällsmedborgare. Energi-, miljö- och resursfrågor ställer till exempel krav på ett brett naturvetenskapligt kunnande. Samtidigt ger naturvetenskapens snabba utveckling upphov till nya frågeställningar inte minst av etisk karaktär.

Den moderna naturvetenskapen präglas av uppdelning i många specialområden samtidigt som många frågeställningar kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Ämnet naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar kan studeras ur flera perspektiv. Ämnets struktur är inte entydigt given men ämnet handlar om liv, materia och energi. Karaktäristiskt för ämnet är blandningen av teoretiska studier, observationer, experiment och fältstudier.

Ämnet behandlar också frågan om hur människans världsbild har förändrats genom växelverkan mellan teoribildning och praktiska forskningsresultat.

Ämnet naturkunskap är uppdelat i två kurser, Naturkunskap A som är ett kärnämne och Naturkunskap B.

Naturkunskap A bygger på elevens tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Kursen anknyter till elevens studieinriktning. Naturkunskap A är en kärnämneskurs.

Naturkunskap B bygger på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor – speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande. Naturkunskap B är gemensam kurs på samhällsvetenskapsprogrammet.

NK1201 – Naturkunskap A

50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:9

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

 • kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka resultaten
 • ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens historia
 • kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö
 • ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt betydelsen av biologisk mångfald
 • ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet energikvalitet
 • kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- och energiflöden samt ha förståelse av termodynamikens lagar
 • kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt delta i diskussioner om möjligheten att påverka utvecklingen
 • ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

 • Eleven utför med viss handledning experimentella och praktiska moment.
 • Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt iakttagelser och resultat.
 • Eleven beskriver ekologiska fakta och begrepp samt redogör för resultat av några störningar i ekosystem.
 • Eleven diskuterar begreppen energi, energiomvandlingar och energiflöden.
 • Eleven ger exempel på globala och regionala miljöproblem och beskriver lokala miljöproblem till följd av vardaglig och yrkesmässig verksamhet.
 • Eleven diskuterar frågor som rör återanvändning och långsiktig resursanvändning.

Kriterier för betyget Väl godkänt

 • Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment.
 • Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv.
 • Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i energi-, miljö- och resursfrågor.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

 • Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.
 • Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier.

NK1202 – Naturkunskap B

100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:9

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

 • kunna planera, utföra och tolka enkla experiment och undersökningar samt kunna rapportera muntligt och skriftligt
 • ha kunskap om olika vägar att nå information om aktuella forskningsområden
 • ha kunskaper om användning av naturvetenskap och teknik i samhället
 • kunna beskriva några vardagliga tillämpningar med hjälp av fysikaliska begrepp
 • ha fördjupade kunskaper om några grundämnen, kemiska föreningar och viktiga kemiska begrepp som används i vardagslivet
 • ha kunskap om naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst, villkor, utveckling och mångfald
 • kunna beskriva den levande organismens byggnad och funktion från molekylär nivå till organnivå
 • ha kunskaper i genetik och modern genteknik samt kunna diskutera tillämpningar ur etisk synvinkel
 • ha kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

 • Eleven utför med handledning experimentella och praktiska moment.
 • Eleven utför mätningar och undersökningar samt beskriver muntligt och skriftligt iakttagelser och resultat.
 • Eleven ger exempel på användning av naturvetenskap och teknik i samhället.
 • Eleven läser och förstår texter som innehåller naturvetenskapliga begrepp och fakta.
 • Eleven beskriver människokroppens byggnad och funktion.
 • Eleven diskuterar etiska frågeställningar som rör genteknik.
 • Eleven har kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan.

Kriterier för betyget Väl godkänt

 • Eleven arbetar aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment.
 • Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv.
 • Eleven diskuterar konsekvenser av olika praktiska ställningstaganden i frågor som är viktiga för individ och samhälle.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

 • Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter, tolkar resultaten och värderar kritiskt slutsatsernas giltighet och rimlighet.
 • Eleven använder, analyserar och integrerar införda begrepp, modeller och teorier.

Anna

 Posted by on 18 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)