Naturbruk

 

Nedanstående är hämtat från skolverket.se
Naturbruksprogrammet GY11

Den sammanfattande programstrukturen

Examensmål för naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka naturen. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster. Även verksamhet som syftar till rekreation och naturupplevelser ingår.

Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av naturens mångfald och hur olika  verksamheter använder och påverkar naturen och biologiska processer. I detta ingår också kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar utveckling.

För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete. Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar.

Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om dessa bestämmelser. Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt.

Eleverna ska kunna planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som kopplas till  förståelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling.

Naturbrukets olika yrkesområden ställer krav på kommunikation och samverkan med andra i olika sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga. Genom att arbeta med språket i alla ämnen utvecklar eleverna sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Inriktningar
Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar.

Inriktningen djur ska ge kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper för en god djurhållning. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hästskötare, arbete med hundar, arbete som djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare.

Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska också ge kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. I inriktningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med växtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjänster.

Inriktningen skog ska ge kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. I inriktningen betonas tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. Inriktningen skog ska också ge kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som skogsmaskinförare, arbete med skogsmaskinservice eller med skogs-, viltoch vattenvård.

Inriktningen trädgård ska ge kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. I inriktningen betonas biologiska, tekniska, och ekonomiska kunskaper för god kvalitet på produkter och tjänster.

Kunskaper om växter är centralt för allt arbete inom trädgårdsbranschen. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med trädgårdsanläggning, odling, skötsel av utemiljöer eller med trädgårdstjänster.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Mål för gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

 

Fakta om naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet ska liksom alla andra yrkesprogram ge eleven en grundläggande yrkesutbildning. Inom naturbruksprogrammet kan eleven välja mellan nedanstående fyra inriktningar.

Djur
Denna inriktning ger kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna, utifrån ett vetenskapligt synsätt, lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar. Exempel på yrken:

Hästskötare
Djurskötare inom lantbruk
Djurvårdare

Lantbruk
Denna inriktning ger kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Exempel på yrken:

Lantbruk – djur
Lantbruk – maskiner
Lantbruk – växtodling

Skog
Denna inriktning ger kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Inriktningen ger också kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. Exempel på yrken:

Jakt och viltvård
Naturguidning
Skogsmaskinförare

Trädgård
Denna inriktning ger kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger också kunskaper om odling av trädgårdsprodukter på friland och i växthus. Exempel på yrken:

Skötsel av utemiljöer
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling – växthus

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom naturbruksprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.
Poängutrymmet för naturbruksprogrammet fördelar sig så här:

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktningar 300 poäng
Programfördjupningar 900 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

 

Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram med många möjligheter. Det nya naturbruksprogrammet har fyra nationella inriktningar som får börja redan första året. Programmet vilar på områden som biologi, teknik och entreprenörskap. Det finns ett helt nytt biologiämne speciellt framtaget för naturbruksprogrammet.
Tydliga yrkesytgångar

Det har varit viktigt att beskriva och namnge programmets yrkesutgångar tydligt eftersom en av grundpelarna i de nya yrkesutbildningarna är att de ska leda till konkreta yrken. Tekniksidan inom skogsbruket är ett område som är tydligt definierat i det nya programmet. Skogsbranschen behöver anställa många nya skogsmaskinförare. Därför ingår flera teknikkurser i programmet och skogsmaskinförare och skogsmaskinservice är två föreslagna yrkesutgångar. En annan bransch som behöver nyanställa är trädgårdsbranschen, speciellt inom skötsel och underhåll av utemiljöer. Därför finns förslag på en sådan yrkesutgång på programmet. Programfördjupningen är den del av utbildningen som representerar yrkesutgångarna. Kurserna i rogramfördjupningen tillsammans med gymnasiearbetet leder fram till att eleven blir anställningsbar inom ett yrkesområde. För att kunna skapa yrkesutgångar inom naturbruksprogrammets alla olika områden finns många ämnen och kurser som skolorna kan erbjuda.
Fortsatta studier

Förutom programmets yrkesutgångar som ska ge möjlighet till anställning efter skolan kan programmet också ge en bra grund till fortsatta studier på Sveriges lantbruksuniversitet för att bli till exempel lantmästare, skogsmästare, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hippolog eller djursjukskötare.
Nya yrkesområden

Arbete med hundar är ett område som förutspås öka. Allt fler efterfrågar tjänster som hunddagis och uppfödning och utbildning av hundar. Hunden används mer och mer inom vården och i olika tjänsteuppdrag inom till exempel polis, militär och bevakning. Därför finns ämnet hundkunskap i programfördjupningen. Många företag inom naturbruk kombinerar i dag sin verksamhet med turistaktiviteter. Naturguidning är därför ett ämne i programfördjupningen som kan kombineras med till exempel jakt och viltvård eller fiske och vattenvård för turistaktiviteter inom naturbruk. Ämnet naturguidning ger kunskaper inom naturturism och guidning. Ämnet sätter naturturismen i ett sammanhang där den biologiska kunskapen utgör grunden i kombination med de praktiska färdigheter som naturbrukaren besitter. Andra exempel där ämnet ger en bra kunskapsbas är guidning av olika grupper på exempelvis gårdsvisningar, trädgårdsdagar och djuranläggningar. Andra turismutbildningar finns i hotell- och turismprogrammet.
Specialiseringskurser

De kurser som har ordet specialisering i namnet kan skolorna anpassa till något område som ingår i yrkesutgången. Kurserna kan läsas flera gånger med olika innehåll. Till exempel kan lantbruksdjur specialisering innebära mjölk- och köttproduktion eller uppfödning av grisar.

Anna

 Posted by on 21 juni, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)